Dr. Umashankar. S
B.H.M.S
Principal
Dr. Ramesh Kanbargi
Dr. N.S.N. Rao
M.Sc,PhD,F.I.P.H.A,F.A.M.S.
Dr. Priya T Nandimath
Dr. G. V. Nagaraj
MBBS,DPH,MD,PGDHM,FIPHA
Dr. Banibandana Mishra
B.A.M.S